Tato databáze slouží ke shromažďování, uchovávání a zpracování dat, která sbírají spolupracovníci Jednotného programu sčítání ptáků v Česku (JPSP).

Co je to JPSP?

JPSP je dlouhodobý monitorovací projekt, který každoročně sleduje vývoj početnosti většiny druhů u nás hnízdících ptáků. Projekt je organizován Českou společností ornitologickou (ČSO). Dobrovolní spolupracovníci zapojení do tohoto monitoringu sčítají v hnízdní sezóně na vybraných lokalitách pomocí standardní metodiky všechny ptačí druhy. Výstupem sčítání jsou pravidelně upravované trendy početnosti jednotlivých druhů ptáků, které na základě dat od spolupracovníků počítá koordinační tým.

Jak se data využívají?

Zjištěné údaje o změnách početnosti ptáků mají široké využití:

Králíček ohnivý - mírný vzestup
  1. Základní vědecký výzkum
    Základní vědecký výzkum hledá zákonitosti v dynamice ptačích populací a odhaluje faktory, které změny početnosti ovlivňují.
  2. Praktická ochrana přírody
    Výsledky JPSP jsou využívány v praktické ochraně přírody, protože poskytují velmi kvalitní podklady pro zachycení úbytku nebo nárůstu početnosti ochranářsky významných druhů.
  3. Indikátory
    Třetí nejdůležitější oblastí, kam směřují informace o našich ptácích zjištěné pomocí JPSP, jsou indikátory stavu naší přírody i lidské společnosti. Tzv. indikátor polních druhů ptáků byl přijat jako strukturální indikátor Evropské unie, který měří kvalitu životního prostředí v jednotlivých členských zemích.

Jak se zapojit do programu?

JPSP již nové spolupracovníky nepřijímá. Zájemci o sčítání se mohou zapojit do novějšího a podrobnějšího Liniového sčítání druhů.

Financování

Běh JPSP je umožněn i díky Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, která si objednávají zpracování odborných studií založených na datech JPSP.

Poděkování

Děkujeme všem více než dvě stě dvaceti spolupracovníkům, kteří sčítali a sčítají JPSP. Zvláštní poděkování patří dlouhodobým spolupracovníkům, kteří sčítají často i několik desítek let.

Jmenovitě děkujeme Karlovi Šťastnému, který stál u zrodu JPSP a prvních dvacet let jej koordinoval.

Za poskytnutí dalekohledu - ceny pro vylosovaného dlouhodobého účastníka JPSP děkujeme společnosti Meopta - optika s.r.o.